• شیطان بزرگ،مطالعه تطبیقی اعمال آمریکا و شیطان
 
  • جمعی از نویسندگان
 
  • پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج 1395
  •  
 
پیوست(ها):